Съгласно чл.36, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), видни политически личности са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции: държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации или са свързани с тях лица, а именно: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните10 съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лицето, попадащо по-горе на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице, попадащо по-горе; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице, попадащо по-горе.